Προγράμματα αποταμίευσης / σύνταξης

Όλοι μας οραματιζόμαστε ένα υψηλό επίπεδο ζωής όταν αποσυρθούμε από τον επαγγελματικό μαραθώνιο

Καταθέσεις

Η μορφή αυτή επένδυσης αφορά προϊόντα χρηματαγοράς, τα οποία έχουν χρονική διάρκεια συνήθως έως ένα έτος. Επενδυτικά προϊόντα τέτοιου είδους θεωρούνται τα έντοκα γραμμάτια, οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα repos κ.ά. Θεωρούνται ως οι ασφαλέστερες επενδύσεις, προσφέροντας μια σχετικά σταθερή, μικρή και εκ των προτέρων γνωστή απόδοση, όταν οι αγορές δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Δεν αποδίδουν ιδιαίτερα κέρδη, αλλά είναι ελκυστικότερα σε απόδοση και ρευστότητα από τα κλασικά τραπεζικά καταθετικά προϊόντα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων ως ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα. Επιδιώκουν την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

Ομόλογα

Ως ομόλογα μπορούμε να ορίσουμε τα χρεόγραφα, για το οποία οι εκδότες τους έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν, στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτών. Στην περίπτωση των ομολόγων με κουπόνι, καταβάλλεται σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα ποσό χρημάτων ως τόκος (κουπόνι). Εκδότης ομολόγων μπορεί να είναι το κράτος, οργανισμοί, εταιρίες, οι τράπεζες, κλπ. Τα ομόλογα γενικά θεωρούνται τοποθετήσεις με ελεγχόμενο επενδυτικό κίνδυνο, προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις επενδύσεις σε διαθέσιμα. Αντίστοιχα, τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι η πιο κατάλληλη επιλογή αν επιθυμείτε πρωτίστως να προστατεύσετε το κεφάλαιό σας και να εξασφαλίσετε ένα σταθερό εισόδημα και δευτερευόντως να πραγματοποιήσετε κεφαλαιακά κέρδη.

Μετοχές

Οι μετοχές αποτελούν τον αποδεικτικό τίτλο της συμμετοχής του κατόχου τους σε μία ανώνυμη εταιρία. Για τις εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο, η Χρηματιστηριακή Αξία των μετοχών μεταβάλλεται καθημερινά. Ανταποκρίνεται στα πραγματικά ή στα αναμενόμενα αποτελέσματα για την εταιρία και τον κλάδο που ανήκει και στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Τα ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών τους, οι μετοχές προσφέρουν μακροπρόθεσμα υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με τις καταθέσεις ή τα ομόλογα. Στην κατηγορία αυτή, τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιδιώκουν μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρημάτων τους, αναλαμβάνοντας αντίστοιχα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.